Croeso i Gapel y Morfa

ac Ebeneser, Penparcau


Cardiau Amnest
Ydych chi wedi dechrau ysgrifennu eich cardiau Nadolig eto? Yng Nghapel Y Morfa nos Sul (22 Tachwedd) roedd 'na fwrlwm wrth i nifer uno i ysgrifennu cardiau at unigolion a gefnogir gan Amnesti Rhyngwladol. Mae'r oedfa gardiau bellach yn rhan bwysig o weithgaredd Capel Y Morfa ond er yn arferiad dylid cofio bod angen cynyddol am gefnogaeth o'r fath. Ymhlith y rhai a gefnogir eleni mae deintyddes o Syria a'i theulu - nid oes neb wedi clywed dim amdanynt ers eu cipio ym Mawrth 2013. Anfonwyd cardiau hefyd at ŵr 17 oed o Iran a honnir o fod â rhan mewn gweithgareddau arfog yn erbyn y wlad ac a orfodwyd i gyfaddef hynny ar y teledu, at ŵr o Louisina sydd wedi bod yn y ddalfa am 43 mlynedd am ei ran honedig yn llofruddiaeth ceidwad carchar er nad oes tystiolaeth i brofi hynny ac at ddynes o Fecsico a orfodwyd trwy artaith 15 awr i gyfaddef ei bod wedi lladd ei gŵr. Roedd y straeon oll yn agoriad llygad a dim ond nifer yw'r rhain wrth gwrs ymhlith nifer. Gobeithio y bydd negeseuon Capel y Morfa yn cyrraedd pen eu taith ac yn gysur.

Wythnos nesaf y Parchedig Peter Thomas fydd yn dod atom. Ymhen pythefnos fe fydd yr oedfa am 6 a hynny wrth i ni groesawu myfyrwyr y dre ar gyfer oedfa arbennig. CROESO i bawb.


Gweld ei ogoniant EF


Adnod o Efengyl Ioan a roddodd destun i’n gweinidog Y Parch Eifion Roberts ddydd Sul (Tachwedd 15) ac fe ganolbwyntiodd y neges ar un rhan yn benodol o’r adnod sef ‘Gwelsom ei Ogoniant Ef’. Yn ystod y gwasanaeth hefyd cafwyd munud o dawelwch i gofio am drigolion Paris a thrigolion ar draws y byd sydd wedi dioddef yn ystod yr wythnos – rhai ohonynt yn cael tipyn llai o sylw ar y cyfryngau.

 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Braf oedd gweld nifer o wynebau newydd yn y gynulleidfa ac yr oedd y plant i gyd ac ambell oedolyn yn llawn bwrlwm wrth i’r ‘stomp’ neu ‘lanlanast’ fynd rhagddo yn y festri. Efallai bod rhai ohonoch yn fwy cyfarwydd â’r ffurf Saesneg ‘Messy Church’ a’r nod yw gwahodd teuluoedd i ymgymryd â phob math o waith creadigol cysylltiedig â’r ffydd Gristnogol. Yn wir, cafwyd creadigaethau bendigedig o bob lliw a llun! Ar ôl y gwasanaeth mwynhaodd bawb baned a sgwrs.
Yn yr oedfa nos Sul nesaf (Tachwedd 22) fe fydd croeso i unrhyw un ddod i ysgrifennu cardiau Nadolig i’r rhai sydd ar restr Amnest Rhyngwladol eleni. Mae’r rhelyw o’r unigolion yn garcharorion cydwybod megis gwleidyddion, arweinwyr crefyddol, newyddiadurwyr, myfyrwyr, yn wir, unrhyw fath o berson. Gallent fod wedi eu carcharu o ganlyniad i’w daliadau gwleidyddol neu grefyddol, neu eu tueddiad rhywiol, neu hyd yn oed am eu bod yn perthyn i rhywun sy’n anghytuno gyda’r rhai sydd mewn grym.

Ar nodyn ysgafnach fe gyhoeddodd Eifion fod ‘na gystadleuaeth yn y gwasanaeth fore Nadolig. Fe gofiwch llynedd mai y siwmper orau oedd y gystadleuaeth ond eleni yr het orau fydd yn ennill – ac mae cystadleuaeth i’r plant a’r oedolion. Pa ymadrodd sy’n dod i’r meddwl d’wedwch? Bwyta het? Siarad drwy het? Croeso i bawb.

Gweld Duw ...Dwy oedfa yn mynd â ni i holi sut un ydi Duw a sut yr ydym yn ei adnabod, dyna gafwyd yng Nghapel y Morfa dan arweiniad Beti Griffiths fore Sul 8 Tachwedd ac Eifion Roberts ar y 1 Tachwedd 2015.


Aeth Beti â ni at ffynnon Jacob yn efengyl Ioan. Yr Iesu’n sgwrsio gyda’r wraig wrth ffynnon Jacob oedd y cyd-destun. Roedd i’r Iesu siarad efo merch mewn amgylchiadau fel hyn yn dangos ei fod yn ei thrin efo urddas, byddai wedi cael ei hanwybyddu fel arfer. Ond nid siarad yn unig sydd yn rhoi urddas mae natur y sgwrs yn ei chymryd o ddifri hefyd. Mae’n ei gwneud yn gyfforddus i ddechrau drwy fynd ar ei gofyn. Mae’n gofyn am ddiod ganddi, rhywbeth y gall hi ei
 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Cyfrol am hanes Capel Gwaungoleugoed

gyflawni’n rhwydd. Yna mae ei ail gwestiwn yn mynd at galon ei phroblem, y mae wedi cael sawl gwr, ac y mae’n cyd-fyw â rhywun y foment honno. Problem unigrwydd oedd ei problem yn ôl Beti sef problem gyfoes iawn ac amlwg yn ein llenyddiaeth ac yn ein hysbysebion. Drwy sgwrsio gyda hi fe drawsnewidiodd Iesu ei hunigrwydd ac mae hi’n troi yn gennad i ddod a newyddion da i eraill, mae’n gwasanaethu pobl. I gloi ei sylwadau pwysleisiodd Beti mai dyma oedd gan Mari Lloyd Williams i’w ddweud yn ei darlith yn ystod yr wythnos, “Heneiddio a gofal – ein cyfrifoldeb a’n braint”, rhaid i ni fel unigolion ac fel eglwysi ddarganfod ein cyfrifoldeb a’n braint, fel y mae capel Gwaungoleugoed ger Llanelwy wedi ei wneud dan arweiniad Mari Lloyd Williams. Duw yn cael ei ddangos mewn gwasanaeth

Aeth Eifion â ni ar drywydd gwahanol. Esgob Caerloyw, Rachael Treweek a’i sylwadau am natur Duw oedd yn cael sylw. Pwysleisiodd fod rhaid cofio mai ffordd o gyfeirio at Dduw sydd ganddo ni, darluniau o Dduw ydynt, mae natur Duw yn llawer iawn rhy fawr i ni ei ddeall mewn unrhyw ffordd arall. Ond darluniau dynol sydd ganddo ni, darluniau cyfarwydd, ond anghyflawn a rhai gwrywaidd yn aml iawn. Ac mewn dyddiau fel rhain, dyddiau seciwlariaeth mae galwad arnom i weld Duw o’r newydd nid fel gwryw na benyw ond fel Ysbryd tu hwnt i ni, yn fwy na ni a thu hwnt i’n deall ond eto un sydd yn ein deall, ac wedi ymddangos i ni gan ddatguddio ei hun yn Iesu – yr un sy’n ein caru a’n herio. Ein gwaith bellach yw adnabod yr Ysbryd hwn o’r newydd - plymio i ddyfnder yr Ysbryd ac ymateb iddo yn greadigol yng nghyflawnder bywyd
Gwledd...

 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Ail ran o ddameg y mab afradlon aeth a sylw Elfed ap Nefydd Roberts yn oedfa bore Sul 25 Hydref. Mae’r stori’n un adnabyddus, ond mae pwyslais yr ail hanner o’r stori ar y brawd hynaf. Dyn wedi digio ydi’r brawd hynaf, ac oherwydd hynny mae’n amharod i ddod i mewn, ond wrth wneud hynny y mae’n colli llawer iawn, yn gwneud ei hun yn dlotach. Yn ôl Elfed mae pobl debyg iddo heddiw yn gwrthod dod i mewn i’r eglwys am wahanol resymau, ond wrth wneud hynny yn colli breintiau mawr.

Mae’n colli :-
1. Cwmniaeth hyfryd - ryda ni i gyd angen pobl a syniad o berthyn ac mae’r eglwys yn fan cyfarfod i bobl. Ond mae’r eglwys yn cynnig cwmniaeth arbennig iawn, cwmni pobl a chwmni Duw – “myfi, tydi, efe” chwedl Waldo. Mae cymaint wedi cychwyn ar eu pererindod ysbrydol am i’r eglwys eu croesawu yn y lle cyntaf.

2. Cyfle i gymodi. Roedd y wledd yn gyfle i bobl anghofio ffolineb y gorffennol. Mae’r ddameg yn ddarlun o faddeuant a chymod Duw sef calon yr efengyl. Mae galw arnom ni i gymodi rhwng pobl â'i gilydd a rhwng pobl â Duw. Onid gwaith yr eglwys ydi bod yn lais cymod yn y byd e.e. yr Archesgob Tutu yn Ne Affrica.

3 Gwledd. Mae’r mab hynaf yn dod nôl eisiau bwyd, ac er fod gwledd yno mae’n gwrthod y cyfan. Darlunir yr efengyl fel gwledd yn aml, a ffydd a gobaith a phob ryw nefol fraint yn y wledd honno. Ond yr hyn sy’n rhyfedd yn ein hoes ni ydi fod pobl yn dewis newyn ysbrydol. Rhaid gwylio rhag i styfnigrwydd ein cadw rhag camu i mewn i’r wledd.


Diolchgarwch


Roedd hi’n oedfa diolchgarwch yng Nghapel y Morfa fore Sul yr 17 Hydref, ac roedd na gynulleidfa sylweddol ar gyfer y gwasanaeth. Roedd y plant a’r bobl ifanc yn arwain yr oedfa gan ein tywys i fyd cyfoes y ffoadur a’r anghenus. Aeth y plant lleiaf a ni at
 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

hanes Ruth a Naiomi gan ein hatgoffa am ffyddlondeb Ruth a haelioni Boas. Cawsom hefyd olwg ar dŷ lego a gododd y plant, tŷ yr oedd lle a chroeso i ffoaduriaid ynddo. Cawsom wibdaith wedyn drwy hanes ffoaduriaid yn y Beibl, Acwila a Presila, Joseff, Eleias a llawer mwy, ond pobl yr oedd Duw wedi gofalu amdanynt. Plethodd y bobl ifanc wedyn weddiau dros bobl yn ein dyddiau ni sydd heb gartref na chysgod â hanes gofal Duw dros bobl oedd yn ffoaduriaid yn y Beibl.
Yna cafwyd anerchiad gan Huw Thomas pennaeth Cymorth Cristnogol yng Nghymru. Aeth a ni at yr anghenion ar gyfer cynhaeaf llewyrchus, pridd, haul a dŵr gan dynnu sylw nad yw pob ffermwr yn y byd yn cael tir da, digon o haul ond nid gormod, a digon o law ac nid rhy ychydig. Dangosodd sut y mae Cymorth Cristnogol yn helpu pobl yn Mali yng ngogledd orllewin Affrica. Mae’r wlad yn dioddef cyfnodau o sychder, ond oherwydd y newid hinsawdd mae’r cyfnodau sychder yn amlach ac yn ddwysach. Ond gall Cymorth Cristnogol gynnig cymorth, prynu offer, codi ambell argae neu gysgod rhag y gwynt garw. Drwy sicrhau tir i ferched i ffermio, a’u cynorthwyo galluogwyd un wraig i brynu meddyginiaeth i’w hŵyr – Hana – oedd yn wael gyda malaria. Dyma’r math o wahaniaeth y mae Cymorth Cristnogol yn gallu ei wneud i fywydau pobl. Ond ni yn y gorllewin sydd yn gyfrifol am newid hinsawdd sydd yn gwneud bywyd yn anos yn Mali, felly rhaid i ni newid ein ffyrdd. Atgoffwyd ni hefyd mai cynhaeaf gwael yn Syria bedair blynedd yn ôl oedd man cychwyn y rhyfel yno. Mae newid hinsawdd yn cael effaith ddifaol ym mhob man, ac unwaith eto gwelsom bod rhaid byw yn fwy cynaladwy.

Cafwyd cinio blasus o gawl yn y Morlan ar ôl yr oedfa, diolch i bawb am eu gwaith.

Sanctaidd x 35!
 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Dr Rhidian Griffiths a fu’n pregethu yng nghapel Y Morfa ddydd Sul (Hydref 11) ac o’r tri emyn a gafwyd ymddangosodd y gair sanctaidd tri deg pump o weithiau! Daeth ei destun o lyfr y proffwyd Habacuc ac o Efengyl Luc 18 a’i neges oedd bod sancteiddrwydd Duw ar waith o hyd ac yn fwy na allwn ei amgyffred. ‘Camgymeriad Habacuc,’ medd Rhidian, ‘oedd syrthio i’r trap o geisio mesur Duw â’i dâp mesur ei hun ac o fewn ei ddealltwriaeth ef yn unig.’ Yn Luc wedyn fe’n hatgoffir gan yr Iesu mai agwedd ymostyngol sy’n briodol. Mae’r casglwr trethi yn dod wyneb yn wyneb â Duw ac yn gofyn am drugaredd - ‘dim ond pan yn gadael y deml wedi’n cyfiawnhau mae modd dechrau deall ein seis,’ medd Rhidian ymhellach gan bwysleisio gydol y bregeth sancteiddrwydd anfesuradwy Duw.
Yn ystod y cyhoeddiadau gwnaed apêl unwaith yn rhagor am gyfraniadau at y sgrîn newydd sydd ar fin cyrraedd y capel – mae angen £5,000 i gyd ac y mae pob ceiniog yn dderbyniol.

Yr wythnos nesaf mi fydd yna gwrdd diolchgarwch yn y bore – ac fe fydd Huw Thomas, prif weithredwr Cymorth Cristnogol yn dod i siarad. Ar ôl yr oedfa fe fydd croeso i bawb i ddod i gael cawl yn Y Morlan – y mae’r chefs oll wedi dechrau edrych ar ryseitiau. Dewch yn llu i flasu ac i gymdeithasu. Os am fwy o wledda, nos Lun, olaf y mis mae croeso i bawb yng nghinio’r diolchgarwch y gymdeithas. Eleni Dr Elin Royles yw’r siaradwraig wadd. Os oes gennych unrhyw newyddion neu lun i Perthyn mi fuasai Hywel Lloyd yn hoffi ei dderbyn gennych erbyn dydd Gwener.

Crwydro'r prom (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Teithio ydi hanes y ffoaduriaid o Syria y dyddiau hyn. Wedi i Eifion gael y plant i or lenwi pabell yn y capel (13 Medi), heddiw (20 Medi) roedd plant yr Ysgol Sul, y bobl ifanc a rhai aelodau o’r gynulleidfa wedi penderfynu teithio ar hyd y prom ar feic, sgwter ac ar droed er mwyn unieithu efo profiad y ffoadur. Roedd na fwriad arall, sef codi arian i gynorthwyo ffoaduriaid, ac fe wnaed hynny drwy gael paned a chacen wedi dychwelyd i’r festri. Roedd y cyfan yn cyd-fynd nid yn unig efo pregeth Eifion (13 Medi)oedd yn annog gweithredu er mwyn yr anghenus, ond efo pregeth Elwyn Richards (20 Medi) oedd yn dweud fod teyrnas Dduw i’w gweld mewn cymwynasgarwch a charedigrwydd. Rhaid dweud fod sgwrs a chrwydro’r prom yn ddilyniant dymunol i oedfa hefyd.


O.N. mae Capel y Morfa yn gwneud casgliad tuag at sgriniau a thaflunyddion newydd ar gyfer y capel, offer all fod yn ddefnyddiol i greu addoliad cyfoes aml-gyfrwng. Cyfraniadau cyn diwedd y mis os gwelwch yn dda.

Croeso ar ddechrau tymor


 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Daeth tymor coleg arall a myfyrwyr yn dychwelyd - eraill yn dod am y tro cyntaf i Aberystwyth. Croeso cynnes i fyfyrwyr atom i Gapel y Morfa, fe gewch groeso, sgwrs ac unrhyw help da chi ei angen - ond chwedl yr hen air mae'r amhosibl yn debygol o gymryd ychydig mwy o amser i'w gyflawni! Dewch yn llu.
Argyfwng cred!“Rydym yn wynebu argyfwng ac yn sefyll ar groesffordd ... rhaid ymateb!”

Roedd hi’n ddechrau tymor newydd yn oedfa Capel y Morfa 6 Medi 2015 wrth i’r Ysgol Sul ail ddechrau ar ôl yr haf. Ond mynd a ni i fyd un o ganeuon Enya y gantores bop wnaeth Eifion. Tydi pawb ddim yn gwirioni run fath! Ond cân am “gerdded drwy ddryswch y funud” a cherdded “...at y gorwel a dod at orwel arall ...” oedd yn cael sylw. Gall teimladau
 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

ansicr fel hyn gydio yn rhywun yn aml yn ôl Eifion, mae rhywun yn methu darganfod llwybrau cywir ac yn cael ei hun yn ymbalfalu heb ddeall y cyfeiriad gorau. Ond fe ddylem fod yn gofyn be ydi ystyr ac amcan ein byw a sut ydym yn deall pwrpas Duw i ni?
Roedd Eifion wedi ffurfio ei sylwadau wedi iddo fod mewn dau gyfarfod, cyfarfod uwch swyddogion yr enwad yn Nhrefeca oedd yn trafod cyfeiriad gwaith yr eglwys, yna nos Fawrth cyfarfod blaenoriaid yn trafod gwaith a dyfodol Capel y Morfa. Felly roedd y cwestiwn “pa fath o eglwys da ni isio bod?” yn amlwg iawn. Mae dwy elfen i’r cwestiwn a’r ateb sef yr un diwinyddol a’r un ymarferol, y duwiol a’r dynol, mae angen gwneud Crist yn ben ond mae angen daearu'r cyfan yn ein byw bob dydd.

Roedd Eifion yn ddi-flewyn ar dafod ein bod ni fel enwad mewn argyfwng o ran cred ac o ran trefn. Felly rydym ar groesffordd lle gellir cael o leia tri ateb, mynd yn ôl at gredo a ffordd o fyw oedd yn perthyn i ni yn y gorffennol (dewis rhwydd iawn ar un ystyr) neu yn ail gallwn aros yn ein hunfan (sydd unwaith eto yn ateb rhwydd) neu yn drydydd gallem fentro camu i ansicrwydd fory yn nhraddodiad ein ffydd fentrus, camu i dywyllwch ac ansicrwydd yng nghwmni’r Iesu.

Y bwriad yng Nghapel y Morfa yw ceisio chwilio am ffyrdd newydd o addoli yn ystod y misoedd nesaf, ond nid ar amrantiad y bydd hynny yn digwydd, dechrau proses o newid fyddwn ni. Btddwn yn dod i ddeall o’r newydd sut i addoli sut i dystiolaethu a sut i fod yn eglwys. Weithiau mi fyddwn yn deall i ble y byddwn yn mynd - weithiau ddim, weithiau byddwn yn llwyddo - weithiau ddim, weithiau byddwn yn teithio ar bererindod dro arall byddwn yng nghanol brwydr. Ond rydym fel eglwys yn perthyn i’n gilydd ac i Grist a chyda’r gefnogaeth hon bydd popeth yn bosib.Dwy glust...


 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Deian Evans

Gwrando oedd thema fawr oedfa fore Sul 9 Awst yn Aberystwyth. Roedd hi’n oedfa undebol yn Seion, Stryd y Popty. Deian Evans oedd yn arwain yr oedfa a thystiodd sut yr oedd wedi dysgu’r sgil o wrando yn y cartref. Roedd ei dad yn weinidog a phan ddeuai pobl i’r cartref roedd o, fel plentyn, wedi dysgu sut oedd gwrando yn hytrach na pharablu. Roedd yr un wers wedyn i’w dysgu yn yr ysgol ac mewn oedfa yn y capel. Mae’r sgil yn hynod werthfawr er engraifft wrth geisio ymweld â phobl mewn galar, oherwydd yn aml iawn nid penderfynu beth i’w ddweud y mae rhywun, ond yn hytrach gwrando ar bobl yn eu galar ac ymateb iddynt.


Mae epistol Iago yn pwysleisio pwysigrwydd y gwrando, “rhaid i bob un fod yn gyflym i wrando, ond yn araf i lefaru...” meddai’r epistol, un o anogaethau pwysicaf yr Ysgrythur yn ôl Deian Evans. Yna ychwanega Iago fod un nad yw’n ffrwyno’r dafod yn difrio Crist. Rhaid bob yn hynod ofalus nad yw rhywun yn un sy’n creu tensiynau drwy siarad yn ddi-feddwl. Gall rhwyg godi pan fo pobl yn dweud gormod ac yn gwrando rhy ychydig. Prin iawn iawn yw’r bobl all wrando a siarad yr un pryd, mae’n dasg rhy anodd, yn enwedig o ystyried fod rhaid i’r gwrando arwain at weithredu hefyd. Dylai’r gwrando arwain at ddangos trugaredd a chariad fel trugaredd a chariad Crist ei hun.Eifion yn LlywyddMae hi'n mynd i fod yn flwyddyn brysur i Eifion Roberts, ef bellach yw Llywydd Cymdeithasfa'r De yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Cynhaliwyd y Sasiwn yng Nghapel y Morfa 12 Mai a 13 Mai 2015 ac yn y gwasanaeth nos Fawrth fe drosglwyddwyd y Llywyddiaeth i Eifion. Wrth gwrs nid yw uchel swyddi'r Sasiwn yn ddieithr iddo gan ei fod wedi treulio tair blynedd fel ysgrifennydd y Gymdeithasfa. Dymunwn yn dda iawn iddo yn ei dymor fel Llywydd gan obeithio na fydd ei ddyletswyddau yn ei lusgo oddi wrth gynulleidfa Capel y Morfa yn rhy aml. Gweddiwn am nerth a bendith ar ei lywyddiaeth.Y mae Capel y Morfa yn eglwys groesawgar a chynnes yng nghanol tref Aberystwyth. Mae’n cynnal amrywiaeth o wasanaethau a chyfarfodydd ar y Sul ac yn ystod yr wythnos. Ym mis Awst byddwn yn cyd-addoli ag eglwysi Cymraeg eraill y dref. Rydym yn hapus i groesawu ymwelwyr a chyfeillion o bob oed i gyd-addoli ac i ymuno â ni mewn cyfarfodydd yn y capel ac yng Nghanolfan Morlan.

Lleolir y capel ym Maes y Frenhines, Aberystwyth, ar gyffordd Heol Portland (Portland Street) a Morfa Mawr (Queen's Road),gyferbyn â hen Neuadd y Dref (adeilad newydd Llyfrgell y Dref). I weld map, cliciwch yma.

Lleolir y gangen, Ebeneser, ar Ffordd Penparcau. I weld map, cliciwch yma

Os cewch anawsterau wrth ddefnyddio'r wefan hon, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu ddeunydd yr hoffech ei gynnwys ar y wefan, cysylltwch â ni.


Cynulleidfa y capel

Cynulleidfa y capel


Newyddion
Estyn Llaw mwy...
wrth dorri bara... mwy...
Ysgolion Sul mwy...

Digwyddiadur
29 Tachwedd: Gwasanaethau manylion
06 Rhagfyr: Gwasanaethau manylion
13 Rhagfyr: Gwasanaethau manylion

Amserau Cyfarfodydd y Sul

Oedfa’r bore am 10.00
Ysgol Sul y plant yn ystod oedfa’r bore
Ysgol Sul yr oedolion ar ôl oedfa’r bore
Oedfa’r prynhawn am 2.15 yn Ebeneser
Oedfa’r nos am 5.00 ddiwedd Hydref-ddiwedd Mawrth; am 6.00 ddiwedd Mawrth-ddiwedd Hydref

Gweler Digwyddiadur am wybodaeth am gyfarfodydd eraill

Y Bugail a'r plant ar fore Nadolig

Y Bugail a'r plant ar fore NadoligDylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration