Croeso i Gapel y Morfa

ac Ebeneser, Penparcau


Yr anghyffredin yn y cyffredin…Roedd oedfa undebol eglwysi Cymraeg Aberystwyth yng nghanolfan Sant Paul am y tro cyntaf ddydd Sul 24 Awst. Y Parchedig Robert Owen Roberts Morfa Nefyn oedd y pregethwr gwadd, a hanes Moses a’r berth yn llosgi heb ei difa aeth a’i sylw yn oedfa’r bore. Mae hanes Moses yn gyfarwydd iawn i lawr ohonom. Ef oedd y baban yn yr hesg a

fabwysiadwyd gan ferch Pharo, fo oedd yn ymwybodol yn gynnar iawn o’r ffordd yr oedd pobl Israel yn cael eu camdrin, fo oedd wedi ymyrryd a hyd yn oed lladd Eifftiwr oedd yn ymosod ar gaethwas. Byddai pobl amrywiol yn dehongli Moses mewn ffyrdd gwahanol, yn freintiedig i ambell un, yn derfysgwr peryglus i rai, yn wrthryfelwr a oedd yn troi cefn ar ei fagwraeth i rywun arall, tra’n arwr yn ymladd dros ryddid ei bobl i rywun arall. Ond pwy bynnag oedd o a beth bynnag oedd o i eraill, dyn ar ffo oedd o yn yr anialwch, efallai ei fod yn synhwyro ei fethiant - wedi methu cael cyfiawnder i’w bobl, wedi lladd Eifftiwr a bellach yn fugail defaid mewn anialwch yn hytrach na thywysog neu arweinydd ei bobl. Ond mae Duw yn galw arno, a hynny wrth ei enw. Mae Duw yn cyhoeddi ei fod eisiau ein sylw ni, oherwydd rydym yn cyfri yn ei olwg o. Ond nid yw Duw yn ymddangos yn y dieithr a’r anghyffredin, mae’n ymddangos mewn golygfa gyffredin yn yr anialwch, sef mewn tân mewn perth. Ond mae Duw yn troi’r peth cyffredin yn anghyffredin, y tân yn llosgi ond y berth heb ei difa. Yn yr un modd gall Duw ein cyfarch ninnau yn y pethau cyffredin o ddydd i ddydd a’u troi’n brofiad anghyffredin o gyfarfod Duw.
Ond nid oedd Moses yn adnabod Duw ar y pryd - nid oedd yn gwybod ei enw. Ond drwy gyfarfod “Ydwyf yr hyn Ydwyf” sef yr enw mae Duw yn ei roi iddo’i hun mae Moses yn dechrau dysgu rhai pethau am Dduw.
1. Mae’n Un i w gymryd o ddifri, mae Moses i dynnu ei esgidiau gan fod y tir yn sanctaidd. Nid un i chwarae efo fo yw’r Duw sanctaidd, grymus a glân. Dewisodd C.S. Lewis bortreadu Duw fel llew yn The Lion the Witch and the Wardrobe – un i’w ofni, “dangerous but good” chwedl un o gymeriadau’r stori. Mae’r Ysgrythurau yn cadarnhau’r elfen o ofn Duw sydd yn anghenrheidiol, gweledigaeth Eseia, y cysegr sancteiddiolaf yn y Deml a phresenoldeb Duw fel tân yn rhai engreifftiau. Ond er i Pedr ddweud wrth yr Iesu “dos ymaith oddi wrthyf” ei wahodd i ddod yn nes a wnaeth yr Iesu, ei gymryd o ddifri ond heb gael ei wthio oddi wrtho ychwaith.
2. Duw sy’n gwrando ydy Duw Abraham, Isaac a Jacob. Roedd wedi clywed llais ei bobl yn yr Aifft. Pan nad oes neb arall yn gwrando, pan fo’n byd ni ar ben, a ninnau yn ddigalon ac unig, gallwn fod yn sicr fod Duw yn siwr o wrando. Gallwn deimlo ei fod yn bell ac yn ddifalio ond y gwirionedd yw nad ydi o byth yn rhy bell i wrando.
3. Duw sydd am ein rhyddhau ni ydy o. Teimlad dychrynllyd yw teimlo’n gaeth, cofiai gael ei gloi mewn wardrob pan yn blentyn (gan ei frawd) ac er fod ei fam ar ei ffordd i agor y drws roedd yr ofn a’r dychryn yn real. Ond yn Iesu Grist dod i ryddhau y mae Duw, mae’n rhyddhau’n gorfforol ac ysbrydol ac yn adfer urddas dyn.

Galw Moses wnaeth Duw, galw arno i fod yn dyst i’w gymeriad graslon, ac mae’n gwahodd pawb heddiw yn yr un modd gan ein galw i waith penodol. Doedd Moses fawr o arweinydd, yn honni na allai siarad yn gyhoeddus hyd yn oed, ond ar gwaetha ei ffaeleddau gallai Duw ei ddefnyddio, fel y gall ein defnyddio ninnau.Rhoi rheswm am y gobaith...Roedd cynulleidfa capel y Morfa wedi ymuno gyda gweddill eglwysi ymneilltuol Aberystwyth yng nghapel Bethel fore Sul 10 Awst, a hynny mewn oedfa dan arweiniad Derek Rees, Abertawe. Bod yn barod i roi rheswm am y gobaith sydd ynom oedd thema ei oedfa, adnod yn llythyr cyntaf Pedr o’r drydedd bennod. Mae’r her hon, i egluro ein ffydd yn un hanfodol
 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Derek Rees

i ni ei hwynebu os ydyn ni am ddod ag eraill i afael yr efengyl, meddai. Yn ôl Derek mae Pedr yn gofyn y cwestiwn ac yn cynnig yr ateb yn adnod 18 - 22. Mae’n dechrau drwy ddysgu pobl am am fywyd Iesu - Ef yw y cyfiawn, yr un heb bechod. Mae’n holl bwysig deall hynny am Iesu gan mai ef yw’r un cyfiawn a aberthwyd dros yr anghyfiawn. Dyma wedyn sydd yn gwneud marwolaeth Iesu yn unigryw - yn gyntaf marw oherwydd ein pechodau ni y mae nid oherwydd unrhyw bechod sydd ynddo ef. Mae’n marw yn ein lle ni. Yn ail marw unwaith ac am byth wnaeth yr Iesu, roedd marwolaeth un cyfiawn yn ddigonol i ddelio â phechod y byd. Yn drydydd dim ond y cyfiawn allai farw dros yr anghyfiawn, ni fyddai unrhyw aberth arall yn ddigonol.
Mae Pedr wedyn yn pwysleisio atgyfodiad Iesu, atgyfodiad sydd yn cyhoeddi fod ei aberth yn ddigon ac yn dderbyniol gan Dduw, - daw yn ol i ddangos ei fod yn fuddugoliaethus. Mae Pedr wedyn yn mynd ymlaen i sôn am ei esgyniad, sef dyrchafu Crist mewn gogoniant. Ond noda Pedr hefyd ei fod wedi mynd i bregethu i'r angylion syrthiedig. Nid y bwriad oedd eu hachub ond yn hytrach datgan mai ef yw’r Arglwydd buddugoliaethus. Mae ei fuddugoliaeth yn bwysig i ni fel Cristnogion, beth bynnag yw ymateb pobl i ni wrth i ni dystio i’n ffydd, dim ots pwy sydd yn ein herbyn rydym yn gwybod pwy yw’r brenin sydd wedi gorchfygu - dyna lle mae ein gobaith ni. Daw ein gobaith o fywyd, marwolaeth, atgyfodiad ac awdurdod Iesu.

Ond mae Pedr yn ychwanegu cyfeiriad at Noa yn hyn i gyd. Cododd Noa arch yn ffyddlon i Dduw - cynnig gobaith i fyd pechadurus a di-obaith. Dim ond wyth oedd wedi derbyn y gobaith a mynd i mewn i’r arch, ond roedd yna gyfle i bobl ymateb. Annog pobl i ymateb y mae Pedr drwy hanes Noa, dweud bod angen i ni ymateb - credu neu gerdded i ffwrdd, Mae gwrthod yn golygu cosb sef barn Duw yn union fel gwrthod arch Noa, ond mae derbyn yn rhoi gobaith i bawb sydd yn credu: gobaith wedi ei seilio ar fywyd, marwolaeth, atgyfodiad ac awdurdod Iesu ei hun.


Y mae Capel y Morfa yn eglwys groesawgar a chynnes yng nghanol tref Aberystwyth. Mae’n cynnal amrywiaeth o wasanaethau a chyfarfodydd ar y Sul ac yn ystod yr wythnos. Ym mis Awst byddwn yn cyd-addoli ag eglwysi Cymraeg eraill y dref. Rydym yn hapus i groesawu ymwelwyr a chyfeillion o bob oed i gyd-addoli ac i ymuno â ni mewn cyfarfodydd yn y capel ac yng Nghanolfan Morlan.

Lleolir y capel ym Maes y Frenhines, Aberystwyth, ar gyffordd Heol Portland (Portland Street) a Morfa Mawr (Queen's Road),gyferbyn â hen Neuadd y Dref (adeilad newydd Llyfrgell y Dref). I weld map, cliciwch yma.

Lleolir y gangen, Ebeneser, ar Ffordd Penparcau. I weld map, cliciwch yma

Os cewch anawsterau wrth ddefnyddio'r wefan hon, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu ddeunydd yr hoffech ei gynnwys ar y wefan, cysylltwch â ni.


Cynulleidfa y capel

Cynulleidfa y capel


Newyddion
Cadw'r ffydd a rhedeg yr yrfa mwy...
Cysgu'n brysur mwy...
Pontio mwy...

Digwyddiadur
07 Medi: Gwasanaethau manylion
14 Medi: Gwasanaethau manylion
21 Medi: Gwasanaethau manylion
28 Medi: Gwasanaethau manylion

Amserau Cyfarfodydd y Sul

Oedfa’r bore am 10.00
Ysgol Sul y plant yn ystod oedfa’r bore
Ysgol Sul yr oedolion ar ôl oedfa’r bore
Oedfa’r prynhawn am 2.15 yn Ebeneser
Oedfa’r nos am 5.00

Gweler Digwyddiadur am wybodaeth am gyfarfodydd eraill

Teitl yma

Teitl ymaDylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration