Croeso i Gapel y Morfa

ac Ebeneser, Penparcau


Duw’n unig a ddaw â ymwared a chymorth (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Gweriniaethwr o bregethwr a ddaeth i’r Morfa y bore ‘ma (21 Mehefin, 2015) – ac nid oedd y Parchedig Ddr. R Alun Evans yn ofn cydnabod hynny. Ond hanesyn brenhinol o’r Hen Destament oedd sail ei neges. Aeth â’r gynulleidfa i benodau 3 a 4 yn Llyfr Esther lle ceir drama pedwar cymeriad – brenin, brenhines, prif weinidog ac arweinydd cenedl.
Ahasferus yw’r brenin ond nid oedd e’n gwbl gymwys i’r gwaith – er yn mwynhau bywyd bras brenhinol nid oedd ganddo fawr o ddiddordeb yng nghyfreithiau’r wlad ac felly yn ei wendid dyma fe’n rhoi mwy o gyfrifoldebau i’r prif weinidog Haman fab Hammedatha yr Agagiad. Moesymgrymai pawb i’r prif weinidog heblaw Mordecai – arweinydd yr Iddewon. Gwylltiai y fath ddiffyg parch Haman yn fawr ac felly dyma orchymyn lladd cenedl yr Iddewon. Dyna ateb gwleidyddion yn aml heddiw medd R. Alun – er fod Crist wedi dod i ddangos y ffordd dros ddwy fil o flynyddoedd yn ôl, amharod iawn yw pobl i ddilyn ei ffordd – angau yn rhy fynych, medd R. Alun, yw gorchymyn y gyfrinach.

Yr oedd yna hefyd frenhines – yr oedd y frenhines Fasti wedi cael mynd am iddi drefnu parti heb ganiatâd ond yr oedd yno frenhines newydd – Esther. Gan ei bod yn Iddewes fe roddodd Mordecai y cyfrifoldeb iddi hi achub yr Iddewon ond ar yr un pryd ei neges oedd mai oddi wrth Dduw y deuai ymwared a chymorth. Cyfrwng yn unig fyddai Esther. Yn y fan honno – yn adnod 14, Pennod 4 y daeth y bregeth i ben wrth i R. Alun ein hatgoffa mai Duw yw achubydd y Cristion mewn dyddiau tywyll ac na foed i ni anghofio hynny.

Nos Wener nesaf bydd cyfle i’r plant arddangos eu doniau yn festri’r Morfa ac fe fydd elw’r noson yn mynd at ysbyty yn Shillong, India. Dewch yn llu.


Malawi a Ghana yn y MorfaRoedd oedfa nos Sul 14 Mehefin 2015 yn wahanol iawn i’r arfer. Roedd yn gyfle i groesawu Barbara o Malawi a Frank o Ghana i’r oedfa. Roedd y ddau ar ymweliad cyfnewid ag ysgolion Hefin Jones sef Talybont, Llangynfelyn a Craig y Wylfa, felly drwy drefniant Hefin y daeth y ddau i Gapel y Morfa. Felly troes yr oedfa yn gyfle i holi’r ddau am eu gwledydd, un yn wlad ynghanol y tir yn neheudir Affrica, a’r llall ar lan y mor yng ngorllewin Affrica. Mae Barbara yn brifathrawes ar ysgol o fil saith gant o blant, tra bod ysgol Frank dipyn yn llai ryw gant a hanner. Mae’r ddwy wlad yn wledydd Cristnogol yn bennaf, ond gydag eglwysi amrywiol iawn ond pob un ohonynt yn
 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

tyfu’n gyflym. Nid oedd yr un o’r ddau yn gallu amgyffred sefyllfa’r eglwys yn ein gwlad ni. Cwestiwn Barbara oedd – “pam nad ydych chi’n tyfu?” tra bod Frank yn gofyn cwestiwn yr un mor anodd ei ateb, “ble mae’r teuluoedd? Fyddai neiniau a theidiau ddim yn y capel ar eu pen eu hunain yn Ghana, byddai eu plant a’u wyrion yno gyda hwy, teulu Cristnogol yw’r teulu cyfan.” Roedd cip olwg byr iawn ar Malawi a Ghana yn hynod heriol i ni, gorfodwyd ni i ofyn ambell gwestiwn y mae’n well ganddom eu hosgoi. Cawsom baned a sgwrs ar ddiwedd yr oedfa. Diolch i Hefin am drefnu.

Eifion yn LlywyddMae hi'n mynd i fod yn flwyddyn brysur i Eifion Roberts, ef bellach yw Llywydd Cymdeithasfa'r De yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Cynhaliwyd y Sasiwn yng Nghapel y Morfa 12 Mai a 13 Mai 2015 ac yn y gwasanaeth nos Fawrth fe drosglwyddwyd y Llywyddiaeth i Eifion. Wrth gwrs nid yw uchel swyddi'r Sasiwn yn ddieithr iddo gan ei fod wedi treulio tair blynedd fel ysgrifennydd y Gymdeithasfa. Dymunwn yn dda iawn iddo yn ei dymor fel Llywydd gan obeithio na fydd ei ddyletswyddau yn ei lusgo oddi wrth gynulleidfa Capel y Morfa yn rhy aml. Gweddiwn am nerth a bendith ar ei lywyddiaeth.Y mae Capel y Morfa yn eglwys groesawgar a chynnes yng nghanol tref Aberystwyth. Mae’n cynnal amrywiaeth o wasanaethau a chyfarfodydd ar y Sul ac yn ystod yr wythnos. Ym mis Awst byddwn yn cyd-addoli ag eglwysi Cymraeg eraill y dref. Rydym yn hapus i groesawu ymwelwyr a chyfeillion o bob oed i gyd-addoli ac i ymuno â ni mewn cyfarfodydd yn y capel ac yng Nghanolfan Morlan.

Lleolir y capel ym Maes y Frenhines, Aberystwyth, ar gyffordd Heol Portland (Portland Street) a Morfa Mawr (Queen's Road),gyferbyn â hen Neuadd y Dref (adeilad newydd Llyfrgell y Dref). I weld map, cliciwch yma.

Lleolir y gangen, Ebeneser, ar Ffordd Penparcau. I weld map, cliciwch yma

Os cewch anawsterau wrth ddefnyddio'r wefan hon, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu ddeunydd yr hoffech ei gynnwys ar y wefan, cysylltwch â ni.


Cynulleidfa y capel

Cynulleidfa y capel


Newyddion
Nepal mwy...
Y Morlan yn 10 oed... dim ond dechrau dathlu mwy...
Cwt glan y môr mwy...

Digwyddiadur
05 Gorffennaf: Gwasanaethau manylion
12 Gorffennaf: Gwasanaethau manylion
19 Gorffennaf: Gwasanaethau manylion
26 Gorffennaf: Gwasanaethau manylion

Amserau Cyfarfodydd y Sul

Oedfa’r bore am 10.00
Ysgol Sul y plant yn ystod oedfa’r bore
Ysgol Sul yr oedolion ar ôl oedfa’r bore
Oedfa’r prynhawn am 2.15 yn Ebeneser
Oedfa’r nos am 5.00 ddiwedd Hydref-ddiwedd Mawrth; am 6.00 ddiwedd Mawrth-ddiwedd Hydref

Gweler Digwyddiadur am wybodaeth am gyfarfodydd eraill

Teitl yma

Teitl ymaDylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration