Croeso i Gapel y Morfa

ac Ebeneser, Penparcau


Teyrnged Arwel Rocet Jones i Merêd (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Rocet roddod y deyrnged i Merêd yn yr angladd yng Nghwm Ystwyth ddydd Iau, 26 Chwefror, teyrnged gynnes a chynhwysfawr i un o gewri ein diwylliant, ac wrth gwrs un o gyfeillion annwyl Capel y Morfa, dyma flas o'r deyrnged.

Y ffordd ystrydebol o ddechrau teyrnged fel hon yw dechrau yn y dechrau.

“Ganwyd Meredydd Evans yn Llanegryn, Sir Feirionnydd, ar y 9ed o Ragfyr 1919, a’i fagu yn Nhanygrisiau, yn unfed plentyn ar ddeg i Charlotte a Richard Evans.”

Ffeithiau: amser, daearyddiaeth a chymdeithas. Dim mwy.

Ond, yn achos Merêd, nid ffeithiau moel yn unig mohonyn nhw. Oherwydd fe osododd y ffeithiau yna eu stamp ar ganrif o ddyn.

Fe’i ganwyd o i deulu arbennig, i fam arbennig, mewn cymdeithas arbennig, mewn cyfnod arbennig.

Yno mae tarddiad pob un o’r llwybrau ddilynodd o: diwylliant, dysg, egwyddor a gwaith caled. Ac er iddo grwydro’r byd, ei led a’i hyd, doedd dim glaswellt ar yr un o’r llwybrau hyn.


Gellir darllen y deyrnged yn ei chyflawnder yma Teyrnged Merêd
Arwel Rocet Jones's elegy to Meredydd Evans in English Meredydd Evans - elegy


Oedfa ar Ŵyl Dewi...


Roedd Capel y Morfa yn llawnach nag a welwyd ers blynyddoedd fore Sul, y cyntaf o Fawrth 2015, ar gyfer gwasanaeth arbennig dan ofal Zoe a Menter Gobaith Ceredigion. Gan ei bod yn ddydd gwyl Dewi roedd yn ddigon addas mai’r hedyn mwstard oedd thema’r gwasanaeth, wedi’r cyfan Dewi oedd wedi dweud rhywbeth am wneud y pethau bychain!
Daeth Owain Edwards Coleg y Bala i arwain addoliad gan ganolbwyntio ar fawredd y Duw oedd wedi creu yr hedyn mwstard bychan, a ninnau, a’r ddaear, yr haul a’r bydysawd oll, a buom yn canu mawl i ‘r Duw sydd mor fawr!
Wedyn cafwyd cyflwyniad yr hedyn mwstard a'r burum yn y blawd, gan Gwenan Creunant, nifer o bobl ifanc o Goleg y Bala yngŷd â Wyn Morris, heb sôn am y “seren” sef y wraig a gafodd ei hiachau gan yr Iesu, Menai. Byddwn yn cofio ei “Haleliwia” am gyfnod hir.

Bu Zoe yn holi Judith o'r Wladfa wedi hynny. Mae Judith wedi dod i Goleg y Bala i weithio am gyfnod. Bu’n sôn am yr alwad oedd hi wedi deimlo i weithio yng Nghymru, ac am y cyfle ddaeth i ddod i’r Bala. Rhannodd ei phrofiad gyda ni hefyd, profiad o gael ei magu yn y capel ac yna popeth yn dod yn fyw ac yn real iddi yn ei harddegau. Tystiodd ei bod bellach yn derbyn maddeuant Crist ac yn profi ei ffyddlondeb iddi bob amser. Mae’n aelod mewn capel yn y Gaiman sydd yn gweithio yn bennaf drwy’r Sbaeneg, ond fe geir gwasanaeth Cymraeg unwaith y mis. Yna ymunodd dwy arall o’r Wladfa gyda hi i ganu emyn mewn Sbaeneg, emyn oedd yn tystio nad oes amheuaeth y bydd popeth yn iawn tra bod Duw yn gweithio er daioni i ni.

Yna cafwyd anerchiad gan Nan Wyn o’r Wyddgrug. Bu’n trafod anallu Huw ei gŵr i arddio’n daclus – er roedd yn ddiddorol na chlywyd beth yn union oedd cyfraniad Nan ei hun yn y garddio. Ond o leia yr oedd yn gwybod fod plannu hadau mwstard wedi achosi trafferth yn yr ardd, gan eu bod yn tyfu mor rhwydd a chyflym. Ond yna arweiniodd ni i
 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Crwydro'r prom wedi'r oedfa

ofyn pam defnyddio’r hedyn mwstard fel darlun o deyrnas Dduw. Awgrym Nan oedd iddo ddewis yr hedyn mwstard am :- • mai peth bach cyffredin gwylaidd ydi o – nid sioe fawr o blanhigyn ydy’r mwstard, felly mae Duw am i ni ymddiried ynddo fo nid ynom ni ein hunain.
• ei faint - o hedyn bychan mae pren mawr yn tyfu drwy nerth Duw. Mae’r Iesu eisiau ni fel yr ydym nid fel ‘super hero’ - ddim isio i ni fod yn neb ond ni ein hunain.
• fod yr hedyn yn tyfu a chreu mwy o had – ond mae’r had yn marw gyntaf cyn tyfu eto – rhaid i ninnau farw i ni ein hunain – cael ein croeshoelio gyda Christ er mwyn i ni godi gyda Christ a thyfu yn y bywyd newydd.
Cafwyd paned yn y festri wedyn a chyfle i gymdeithasu a hyd yn oed crwydro’r prom gyda rhai o’r gwesteion.
Crempog, Daniel a gweddi...Roedd na gryn gampau yn digwydd efo padell ffrio yng nghapel y Morfa dydd Sul, 22 Chwefror. Roedd hi’n amlwg nad oedd Eifion wedi arfer trin padell, ond roedd amryw yn
 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

gallu troi crempog yn gelfydd – a rhai yn llai celfydd - drwy ei thaflu i’r awyr. Roedd hi wrth gwrs yn ddechrau cyfnod y Grawys a phwysleisiodd Eifion nad rhoi rhywbeth heibio ddylem ni yn ystod y Grawys ond penderfynu gwneud rhywbeth newydd yn enw’r Iesu, gweddio efallai?
Daniel yn ffau’r llewod oedd yn mynd a sylw yn y bregeth. Cofiodd Eifion ei blentyndod ac yntau yn mynd i dŷ ei nain a’i daid wrth odre'r Eifl. Roedd yn lle gwych a golygfa odidog, ond yn ei hiraeth am ei fam byddai Eifion yn edrych allan drwy'r ffenestr yn trio gweithio allan lle roedd ei gartref. Roedd y tŷ mewn pant ac allan o’r golwg, ond er nad oedd yn gallu gweld y tŷ roedd yn gysur i “fabi mam” mai fan honno yr oedd hi. Peth digon tebyg oedd yn allweddol i Daniel yn yr hanes. Roedd Daniel yn wrthrych cynllwyn dialgar i geisio cael gwared ohono. Roedd Darius y brenin wedi gosod Daniel mewn man o awdurdod mawr. Ond mewn cenfigen dyma’i elynion yn trefnu cynllwyn. Gan wybod fod Daniel yn gweddïo’n gyson dyma berswadio Darius i wahardd gweddi. Ymateb Daniel oedd agor ei ffenestri i gyfeiriad Jerusalem fel arfer a gweddïo.

Mae Daniel yn cyfeirio ei olygon tua Jerusalem am sawl rheswm, yn un peth mae’n uniaethu efo r rhai oedd yn dal yn y ddinas, mae’n rhan o gymuned -rhywbeth mwy nag ef ei hun. Undod yng Nghrist ydi neges fawr yr eglwys, rydym yn rhan o gymuned fawr. Holodd Emrys Thomas, gweinidog Eifion fynach rhywdro gan ofyn beth oedd gwerth ynysu ei hun oddi wrth y byd, ei ateb pendant oedd, “Rydym ni n gymuned sy n gweddïo.” Yn ei weddi bersonol mae r Cristion yn uno yng nghuriad calon yr eglwys gyfan.

Roedd Daniel yn gweddïo gan edrych tuag at Jerusalem am ei fod yn gweddïo dros eraill - cofio pobl Jerusalem. “Dod yn un a'r rhai dwi’n gweddïo drostynt,” meddai Newman, “ dyna yw tosturio - a hynny wedyn yn arwain i weithred.” Mae gweddi yn cael ei effaith ar bawb, nid yn unig yr un y mae pobl yn gweddïo drosto, mae o’n cael effaith ar y gweddïwr ei hun, mae’n dod ag ef i berthynas nes gyda Christ. Boed i ni brofi Duw yn ystod y Grawys hwn.


Je suis Charlie!


 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Roedd digwyddiadau ym Mharis yn anorfod o gael sylw yn yr Oedfa yng Nghapel y Morfa fore Sul 11 Ionawr. Roedd y terfysgwyr yn gweithredu yn enw Islam, neu dyna eu honiad, ac am warchod enw’r proffwyd gan fod y cylchgrawn Charlie Hebdo yn mynnu ei ddychanu. Dechreuodd Eifion ei bregeth drwy ddisgrifio cymydog iddo yn Llangennech. Gŵr o Iran ydi Saad, Mwslim mewn enw er nad yn ymarfer ei grefydd. Sigarét, joch o wisgi a sgwrsio oedd pleserau Saad a byddai ganddo farn ar bopeth, ac yn sicr ni fyddai ganddo fawr i’w ddweud wrth y tri terfysgwr. Felly aeth Eifion yn ei flaen i geisio ateb pam fod crefydd ddidwyll ac o argyhoeddiad cryf yn gallu troi’n rym dinistriol a difäol. Nid pobl ifanc oedd y rhain, ond gweithredoedd yn deillio o argyhoeddiad. Pobl o argyhoeddiad dyfnion ddylem ni fel Cristnogion fod ond mae angen i’r argyhoeddiad hwnnw fod yn gyson â'r datguddiad yng Nghrist.
Mynn Eifion fod argyhoeddiad yn gallu troi’n beryglus :-

pan da ni n colli golwg ar hanfod Duw a bywydau’n gilydd. Dylai ein geiriau a’n gweithredoedd gael eu siapio gan ein gweledigaeth o Dduw - os ydym yn gweld Duw fel un dialgar, dial fyddwn ninnau, os ydym yn ei weld yn oddefgar a chariadus, byddwn yn byw’n oddefgar a chariadus.

os yw marwolaeth yn golygu mwy na bywyd. Os oes gormod o bwyslais ar y nefoedd a mynd i’r nefoedd mae bywyd yn y byd yma yn mynd yn ddiwerth. Mae perygl wedyn i farwolaeth fod yn bwysicach na bywyd. Os yw’r corfforol yn cael ei ystyried yn ddi-werth mae pobl hefyd yn ddi-werth.

os yw geiriau dynion yn bwysicach na geiriau Crist, mae dehongliad dynion yn troi’n ddogma sy’n goruwch-lywodraethu ac yn gormesu.

Nid ofni argyhoeddiad sydd ei angen, dim ond osgoi’r peryglon.

Yn ystod yr oedfa hefyd croesawyd Jean Porteous i fod yn aelod cyflawn wedi iddi symud ei haelodaeth o’r Tabernacl yn Aberaeron. Croeso cynnes iddi.

Diddorol hefyd oedd gweld Eifion yn dangos i’r plant sut i osod cyllyll a ffyrc mewn peiriant golchi llestri, y frawddeg allweddol oedd , `dwi’n lecio trefn, popeth yn ei le’n daclus’ a dyna be mae crefydd yn ei wneud – gosod trefn ar fywyd rhywun ... mmmmm!
Y mae Capel y Morfa yn eglwys groesawgar a chynnes yng nghanol tref Aberystwyth. Mae’n cynnal amrywiaeth o wasanaethau a chyfarfodydd ar y Sul ac yn ystod yr wythnos. Ym mis Awst byddwn yn cyd-addoli ag eglwysi Cymraeg eraill y dref. Rydym yn hapus i groesawu ymwelwyr a chyfeillion o bob oed i gyd-addoli ac i ymuno â ni mewn cyfarfodydd yn y capel ac yng Nghanolfan Morlan.

Lleolir y capel ym Maes y Frenhines, Aberystwyth, ar gyffordd Heol Portland (Portland Street) a Morfa Mawr (Queen's Road),gyferbyn â hen Neuadd y Dref (adeilad newydd Llyfrgell y Dref). I weld map, cliciwch yma.

Lleolir y gangen, Ebeneser, ar Ffordd Penparcau. I weld map, cliciwch yma

Os cewch anawsterau wrth ddefnyddio'r wefan hon, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu ddeunydd yr hoffech ei gynnwys ar y wefan, cysylltwch â ni.


Cynulleidfa y capel

Cynulleidfa y capel


Newyddion
2015 mwy...
Gwasanaeth Nadolig 2014] mwy...
Gwasanaeth Carolau Pantycelyn mwy...

Digwyddiadur
08 Mawrth: Gwasanaethau manylion
15 Mawrth: Gwasanaethau manylion
22 Mawrth: Gwasanaethau manylion
29 Mawrth: Gwasanaethau manylion

Amserau Cyfarfodydd y Sul

Oedfa’r bore am 10.00
Ysgol Sul y plant yn ystod oedfa’r bore
Ysgol Sul yr oedolion ar ôl oedfa’r bore
Oedfa’r prynhawn am 2.15 yn Ebeneser
Oedfa’r nos am 5.00 ddiwedd Hydref-ddiwedd Mawrth; am 6.00 ddiwedd Mawrth-ddiwedd Hydref

Gweler Digwyddiadur am wybodaeth am gyfarfodydd eraill

Teitl yma

Teitl ymaDylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration